BEQUES ALUMNES DE BATXILLERAT

12 de set. 2016, 8:38 publicada per Lidia Lluch   [ actualitzat el 12 de set. 2016, 8:40 ]
Com en anys anteriors, s'ha publicat la convocatòria de beques d'ajudes a l'estudi, convocades pel MECyD per a les ensenyances postobligatòries no universitàries i altres estudis superiors no universitaris: Resolució 11 d'agost de 2016, BOE 195 (13-08-2016)

 1)      Terminis de presentació de sol·licituds. Terminis improrrogables.                               

Alumnes

Impresos

Fins a 3/10/2016

S'ompli per Internet en la direcció

https://sede.educacion.gob.es/portada.html

Apartat “Tràmits i serveis” o en la direcció electrònica www.mecd.gob.es

 

2)      Es podrà sol·licitar beques per als estudis següents: 

Batxiller

Formació Professional de grau mitjà i superior

Ensenyances artístiques professionals

Ensenyances esportives

Estudis d'idiomes (centres públics)

Estudis Superiors no universitaris

Curs accés proves Formació Professional

Formació Professional bàsica

 

3)      Les sol·licituds s'hauran d'omplir mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri en la direcció https://sede.educacion.gob.es/portada.html en l'apartat “Tràmits i serveis” o en la direcció electrònica www.mecd.gov.es. En omplir la sol·licitud podrà marcar-se, tant el centre on s'estiga matriculat, com aquell on s'haja sol·licitat plaça encara que no s'haja procedit encara a la matricula.

 

4)      Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica i polsat el botó “presentar sol·licitud”, es generarà un document pdf que servirà a l'interessat de justificant, quedant així presentada amb caràcter general. Aquest document no cal presentar-ho en el centre.

 

5)      No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds omplides per via telemàtica que no complisquen el procés de presentació establit i hagen obtingut el resguard de la sol·licitud.

 

6)      Tot els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que disposa la resolució, hauran d'omplir les dades corresponents en el model de sol·licitud. Els que al·leguen independència familiar i econòmica hauran de justificar fefaentment que compten amb els mitjans econòmics propis suficients que permeten la seua independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual. En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir als interessats l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

 

7)      Una vegada que la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació del MECyD ens comunique els sol·licitants de beca del seu centre, es remetran els models de certificació acadèmica perquè siguen omplits pel centre educatiu i remesos a la Unitat de Beques tan ràpidament com siga possible per a acreditar el compliment dels requisits acadèmics de cada un d'ells. El centre on el sol·licitant estiga matriculat en el curs 2016-17 serà qui haurà d'omplir tant el certificat de matricula del present curs com el de notes del curs anterior, encara que no haguera estat matriculat en el mateix. Sense aquest requisit no es podrà donar com tramitada la sol·licitud de beca.

 

 Els Centres privats i municipals que impartisquen les ensenyances de Música i Dansa, presentaran els certificats de matrícula i notes dels seus alumnes en els Conservatoris Públics de la Generalitat a què estiguen adscrits. No podran sol·licitar beca els alumnes d'Ensenyances Artístiques de grau elemental. Els conservatoris públics donaran, si procedix, el vistiplau als certificats dels centres adscrits i els remetran a la Unitat de Beques, amb el número de codi propi de cada centre d'origen.

 

8)      Quant als requisits acadèmics que s'exigixen al sol·licitant, vénen reflectits en l’article 19 i els articles 30 al 37 de la convocatòria. En aquest sentit resulta necessari que la Direcció Del Centre preste la màxima atenció a fi d'evitar, en tot el possible denegacions innecessàries.

Càlcul de la nota mitjana per a ensenyances no universitàries.

Per al càlcul de les notes mitges s'aplicaran les següents regles (article 30 de la convocatòria):

1. La nota mitjana es calcularà amb les qualificacions numèriques finals de l'últim curs acadèmic obtingudes pels estudiants en l'escala 0 a 10. Les assignatures no presentades es valoraran amb 2,50 punts.

2. Únicament quan no existisquen qualificacions numèriques, les qualificacions obtingudes es computaran segons el barem següent:a) Matrícula d'Honor = 10 punts.

b) Excel·lent = 9 punts.

c) Notable = 7,5 punts.

d) Aprovat o apte = 5,5 punts.

e) Suspens, no presentat o no apte =2,50 punts.

3. Quan es tracte de plans d'estudi organitzats per assignatures, la nota mitjana es calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el nombre total d'assignatures.

4. Quan es tracte de plans d'estudis organitzats per crèdits o per mòduls, la puntuació obtinguda en cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de crèdits o d'hores que la integren, d'acord amb la fórmula següent:

V = P x NCa / NCt

V = valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura.

P = puntuació de cada assignatura.

NCa = nombre de crèdits o hores que integren l'assignatura.

NCt = nombre de crèdits o hores cursades i que tenen la consideració de computables en aquesta resolució.Els valors resultants de l'aplicació de la dita fórmula se sumaran, sent el resultat la nota mitjana final.

5. Les assignatures i crèdits reconeguts, convalidats, adaptats i transferits no es tindran en compte als efectes del compliment dels requisits acadèmics establits en aquesta convocatòria.

 

9)      Les notificacions corresponents a la resolució de la sol·licitud de beques s'efectuaran  exclusivament pel MECyD als interessats, a través del seu correu electrònic o per SMS al seu mòbil, devent els interessats procedir a la descàrrega del seu contingut en la direcció electrònica https://sede.educación.gob.es en l'apartat corresponent a ”Notificacions”. Cap alumne podrà sol·licitar dues o més beques encara que realitze simultàniament altres estudis

 

IMPORTANT: Procedirà el reintegrament de la beca als beneficiaris que, una vegada finalitzat el curs 2016-17, incórreguen en alguna de les següents situacions (art. 41.2. de la Convocatòria):

-           Haver causat baixa de fet en el centre, abans del final del curs 2016-17

-           No haver assistit a un 80% o més de les hores lectives, excepte dispensa.

-           No haver superat el 50% d'assignatures, crèdits o hores matriculades, en convocatòria ordinària ni extraordinària. En  el cas de cursos d'accés a F.P. o escoles oficials d'idiomes és necessari superar el curs complet.